Архив до 01.10.2014 г.

До всички заинтересовани страни

16.12.2013 г.

На 14 декември 2013 г. се състоя заседание на Комисия за разглеждане и оценка на постъпили оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осем "а" от ЗОП, с предмет "Извършена денонощна охрана на ЦРЧРРИ". За изпълнител е избрана охранителна фирма "БАГАТУР ФОРС" ЕООД.

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект доставки и предмет: "Доставка на гориво за отопление - газьо

28.11.2013 г.

Предмет на настоящата поръчка "Доставка на гориво за отопление - газьол, маркиран в червено и дизелово гориво за дизелов агрегат за нуждите на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 36 месеца, считано от 01.01.2014 г. за прогнозно количество гориво 72 000 литра, от които 60 000 литра газьол и 12 000 литра дизелово гориво, при максимално допустим разход в размер на 160 000 лева без ДДС за срока на договора, независимо от заявенито количество.

Мотиви за избор на процедурата:

До всички заинтересовани страни

07.06.2013 г.

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в процедура по реда на Глава осем „а" от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на 19 /деветнадесет/ броя компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ по проект „Подкрепа на МТСП на Р. България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа" ще се проведе на 07.06.2013 г. (петък), от 09.00 ч. в зала № 21 на 2 етаж в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на адрес: гр. София, кв. Кремиковци.

Страници

Subscribe to Архив до 01.10.2014 г.