Пулична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП с предмет: "Закупуване на 19 /деветнадесет/ броя компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ по Проект "Подкрепа на МТСП на Р. България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа"

Публичната покана може да видите тук:

pdf.gifПублична покана

Документацията за участие може да видите тук:

doc.gifДокументация

На 5 юни 2013 г. от 09,30 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициатви, етаж 2, зала № 21, ще се състои публично заседание на Комисия, назначена със Заповед № 96 от 15.05.2013 г. на Директора на ЦРЧРРИ, за разгледане и оценка на подадените оферти.

28.05.2013 г.
Номер: 
1133