Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект доставки и предмет: "Доставка на гориво за отопление - газьо

Предмет на настоящата поръчка "Доставка на гориво за отопление - газьол, маркиран в червено и дизелово гориво за дизелов агрегат за нуждите на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 36 месеца, считано от 01.01.2014 г. за прогнозно количество гориво 72 000 литра, от които 60 000 литра газьол и 12 000 литра дизелово гориво, при максимално допустим разход в размер на 160 000 лева без ДДС за срока на договора, независимо от заявенито количество.

Мотиви за избор на процедурата:

Борсовата сделка по реда на чл. 90, ал. 1, ал. 11 от ЗОП, е предпочитана за реализиране на обществената поръчка, в предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата и сключване на договор в кратки срокове и постигане на максимално благоприятни цени за определените количества горива, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти. Обект на доставката са стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в ППЗОП, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП - газьол с шифър по ЕКП 02144400045 и дизелово гориво с шифър по ЕКП 02141000042.

Линк за решение за от откриване на процедурата:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=572139

28.11.2013 г.
Номер: 
1286