До всички заинтересовани страни

Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в процедура по реда на Глава осем „а" от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на 19 /деветнадесет/ броя компютърни конфигурации за нуждите на ЦРЧРРИ по проект „Подкрепа на МТСП на Р. България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа" ще се проведе на 07.06.2013 г. (петък), от 09.00 ч. в зала № 21 на 2 етаж в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на адрес: гр. София, кв. Кремиковци.

07.06.2013 г.
Номер: 
1144