Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи открива процедура на договаряне без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена порачка с обект доставки и предмет: "Доставка на горива, чрез карти за безна

Предмет на настоящата поръчка  "Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за служебните автомобили на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 24 месеца, считано от 01.03.2013 г. за прогнозно количество гориво 54 000 литра, от които 14 000 литра безоловен бензин и 40 000 литра дизелово гориво, при максимално допустим разход в размер на 117 000 лева без ДДС за срока на договора, независимо от заявеното количество, Включва следните кодове по СРV - 09132100-4 с наименование "Безоловен бензин", 09134200-9 с наименование "Дизелово гориво" и 09211000-1 с наименование "Смазочни масла и препарати", включени в приложението по чл. 38, ал. 1 от ППЗОП.

Мотиви за избор на процедурата:
Борсовата сделка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, е предпочетана за реализиране на обществена поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата в кратки срокове, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти.

Линк за решение за откриване на процедура:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=523994

15.02.2013 г.
Номер: 
1072