Вътрешни правила

Тези Вътрешни правила са създадени и утвърдени на основание чл. 22 г от Закона за обществените поръчки.

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

Удостоверяване на време в Профила на купувача

Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис удостоверение за време се издава от Доставчик на удостоверителни услуги.
В Профила на купувача е внедреното автоматизирано удостоверяване на време. При качване на файл сървърът на сайта генерира заявка за удостоверяване на време, изпраща я до сървъра на доставчик на удостоверителни услуги и записва получения отговор. Операцията се извършва без намесата на автора на информацията или администратор на сайта.

Профилът на купувача визуализира резюме на получения отговор чрез поставяне на мишката върху иконата на удостоверението. То съдържа сериен номер, чрез който може да бъде верифицирано независимо на съответната страница на сайта на избрания доставчик на удостоверителни услуги:

https://www.b-trust.org/bg/spravki-i-uslugi/udostoveriavane-na-vreme

Файлове: