Търг

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател за срок от 2 години на обект „Бюфет” с площ 70 кв. м. за продажба на хранителни стоки, напитки, готови ястия и закуски, находящ се в сг

16.09.2015 г.

Търгът ще се проведе на 22.10.2015 г. от 10 часа в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци.
Начална тръжна цена - 700 лева без ДДС.
Тръжната документация може да бъде намерена безплатно на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Депозит за участие в търга - 500 лева, платени по набирателната сметката на МТСП: БНБ - Централно управление, IBAN: BG83BNBG96613300134102, BIC: BNBGBGSD.

Subscribe to Търг