До всички заинтересовани страни

На 14 декември 2013 г. се състоя заседание на Комисия за разглеждане и оценка на постъпили оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава осем "а" от ЗОП, с предмет "Извършена денонощна охрана на ЦРЧРРИ". За изпълнител е избрана охранителна фирма "БАГАТУР ФОРС" ЕООД.

16.12.2013 г.
Номер: 
1295