Публична покана с предмет „Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

 id № ЦРЧРРИ - 2015 - 1

АОП № 9037958

Преписка № 12/13.01.2015 г.

Описание:  „Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 66 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.02.2015 г. - 31.01.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите: 23.01.2015 г., 17:00 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037958

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация

doc.gifОбразци на документи

 24.01.20015 г. Протокол от заседание на комисия, назначена да получи, разгледа, оцени и класира офертите за избор на изпълнител

pdf.gifПротокол

29.01.2015 г. Сключен договор

pdf.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ 

за февруари 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за март 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за април 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за май 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за юни 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за юли 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за август 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

за септември 2015 г. - 5640,26 лв. с ДДС

25.09.2015 г. Сключено допълнително споразумение

 

за октомври 2015 г. - 4320,00 лв. с ДДС

за ноември 2015 г. - 4320,00 лв. с ДДС

за декември 2015 - 4320,00 лв. с ДДС

за януари 2016 г. - 4320,00 лв. с ДДС

13.01.2015 г.
Номер: 
1589