Публична покана по реда на Глава Осем "а" от ЗОП, с предмет: "Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициатви

Поканата може да видите тук:

pdf.gifпокана

Техническото задание може да видите тук:

doc.gifтехническо задание

Приложения №№ 1-11 може да видите тук:

doc.gifдокументи за участие

На 9 януари 2013 г. от 09,00 часа в сградата на Учебен корпус на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, етаж 2, зала № 21 ще се състои публично заседание по отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет "Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи".

Класирането на участниците ще бъде обявено на интернет сайта на ЦРЧРРИ, в раздел "Общестнени поръчки" до 11.01.2013 г.

20.12.2012 г.
Номер: 
1022