Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци“

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 5

АОП № 9047432

Преписка № 487/04.11.2015 г.

Описание: "Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци"

Обект:строителство

Стойност без ДДС: 250 000 лв.

Срок на изпълнение на поръчсата: 21.12.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2015 г., 16:30 часа

Линк към регистъра на Публичните покани в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047432

pdf.gifЗАПОВЕД

pdf.gifПУБЛИЧНА ПОКАНА

pdf.gifДОКУМЕНТАЦИЯ

zip.gifОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ:

sound.gifОТГОВОР

23.11.2015 г. Заседание на Комисия, назначена със Заповед №264/09.11.2015 г. на Директора на ЦРЧРРИ

sound.gifПРОТОКОЛ

24.11.2015 г. Сключен договор

pdf.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за ноември 2015 г. - 89 739,88 лв. с ДДС

за декември 2015 г. - 209203,69 лв. с ДДС

09.11.2015 г.
Номер: 
1807