Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект услуга и предмет: "Обслужване на ресторант - 120 места в ЦРЧРРИ"

id № ЦРЧРРИ - 2015 - 4

АОП № 648972 - Решение

АОП № 648973 - Обявление

Преписка № 67/18.02.2015 г.

Описание: "Обслужване на ресторант - 120 места в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 200 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.05.2015 г. - 30.04.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 20.03.2015 г., 16:00 часа

Линк към регистъра в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=648973

pdf.gifРешение

pdf.gifОбявление

pdf.gifДокументация

doc.gifОбразци на документи

21.03.2015 г. Заседание на Комисия, назначена със Заповед № 62 от 21.03.2015 г. на Директора на ЦРЧРРИ

sound.gifПротокол № 1

sound.gifПротокол № 2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на ресторант - 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи", публикува следното съобщение:

На 25.03.2015 г. от 09.00 ч. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци, ще се проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура. 
По показател „Техническо предложение" участниците получават следните технически оценки (ТО):

№           Участник                    Техническа оценка
1.   „Бонджоргов" ЕООД                   15 точки

25.03.2015 г. Заседание на Комисия, назначена със Заповед № 62 от 21.03.2015 г. на Директора на ЦРЧРРИ

sound.gifПротокол № 3

25.03.2015 г. Решение на Директора на ЦРЧРРИ за определяне на изпълнител

sound.gifРешение

01.04.2015 г.  Сключен договор

sound.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за май 2015 г - 9960,00 лв. с ДДС

за юни 2015 г. - 9960,00 лв. с ДДС

за юли 2015 г. - 9960,00 лв. с ДДС

за август 2015 г. - 9960,00 лв. с ДДС

за септември 2015 г. - 9960,00 лв. с ДДС

25.09.2015 г. Сключено допълнително споразумение

 

за октомври 2015 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за ноември 2015 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за декември 2015 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за януари 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за февруари 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за март 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за април 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за май 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за юни 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за юли 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за август 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за септември 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за октомври 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за ноември 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за декември 2016 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за януари 2017 г. - 9120,00 лв. с ДДС

за февруари 2017 г. - 9120,00 лв. с ДДС

18.02.2015 г.
Номер: 
1592