Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Транспортно обслужване на МПС на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи ”

id № ЦРЧРРИ - 7

АОП № 9048600

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Транспортно обслужване на МПС на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 51 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация

doc.gifОбразци на документи

18.12.2015 г. Протокол от заседание на комисия, назначена да разгледа, оцени и класира

оферти за избор на изпълнител

pdf.gifПротокол

23.12.2015 г. Сключен договор

pdf.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за януари 2016 г. - 1900,00 лв. с ДДС

за февруари 2016 - 1900,00 лв. с ДДС

25.02.2016 г. Сключено допълнително споразумение

 

за март 2016 г. - 1900,00 лв. с ДДС

за април 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за май 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за юни 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за юли 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за август 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за септември 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

за октомври 2016 г. - 1200,00 лв. с ДДС

31.10.2016 г. Сключено допълнително споразумение

 

за ноември 2016 г. - 1000,00 лв. с ДДС

за декември 2016 г. - 1000,00 лв. с ДДС

за януари 2017 г. - 1000,00 лв. с ДДС

за февруари 2017 г. - 1000,00 лв. с ДДС

07.12.2015 г.
Номер: 
1820