Обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „Техническа поддръжка и ремонти на сграден фонд, отоплителни и соларни инсталации, електрически и ВиК системите на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

id № ЦРЧРРИ - 9

АОП № 9048602

Преписка № 442/01.12.2015 г.

Описание: "Техническа поддръжка и ремонти на сграден фонд, отоплителни и соларни инсталации, електрически и ВиК системите на ЦРЧРРИ"

Обект: услуга

Стойност без ДДС: 25 000 лв.

Период, в който ще се изпълнява поръчката: 01.02.2016 г. - 31.01.2018

Краен срок за подаване на офертите: 15.12.2015 г., 16:00 часа

pdf.gifЗаповед

pdf.gifПублична покана

pdf.gifДокументация

Образци на документи.docx

18.12.2015 г. Протокол от заседание на комисия, назначена да разгледа, оцени и класира

оферти за избор на изпълнител

pdf.gifПротокол

23.12.2015 г. Сключен договор

pdf.gifДоговор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

за февруари 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за март 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за април 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за май 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за юни 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за юли 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

за август 2016 г. - 1140,00 лв. с ДДС

14.09.2016 г. Уведомление за прекратяване на договор

 

за септември 2016 г. - 494,05 лв. с ДДС

07.12.2015 г.
Номер: 
1822